Nữ trang cao cấp Kim Hồng Co., Ltd
506 Đường Cách mạng tháng 8 – Phú Cường – Bình Dương
Điện thoại: 02743 822627 – 3848172
Mail: kimhongbinhduong.vn@gmail.com – Website: kimhongbinhduong.com và kimhongbinhduong.vn