SẢN PHẨM NỔI BẬT

BÔNG TAI

BK90

17.000.000

LẮC TAY

LX-002

150.000.000

BÔNG TAI

BX-006

15.070.000

NHẪN NỮ

NX-041

14.800.000

NHẪN NỮ

NX-038

42.600.000

BÔNG TAI

B219A

12.950.000

BÔNG TAI

B372B

14.900.000

BÔNG TAI

B34B

10.800.000

NHẪN CƯỚI

NC168

25.000.000

NHẪN CƯỚI

NC167

19.500.000

BÔNG TAI

B417C

12.100.000

BÔNG TAI

B26B

29.550.000

MẶT DÂY CHUYỀN

THÁNH GIÁ

64.150.000

NHẪN NỮ

NX-032

33.850.000

MẶT DÂY CHUYỀN

MX-001

19.550.000

NHẪN NỮ

NX-037

45.350.000

NHẪN NỮ

NK160 (5V4.0D)

18.600.000

LẮC TAY

L185A

94.000.000

BÔNG TAI

B356A

22.900.000

VÒNG TAY

V285

165.250.000

BÔNG TAI

B292

20.750.000

NHẪN NỮ

N782D

9.300.000

BÔNG TAI

B82A

22.000.000

NHẪN NỮ

NX-027

73.000.000

NHẪN NỮ

NX-026

42.450.000

NHẪN NỮ

NX-024

5.390.000

NHẪN NỮ

NX-030

70.000.000

NHẪN NAM

NNX-004

30.700.000

BÔNG TAI

BX-002

18.500.000

BÔNG TAI

BX-001

26.600.000

BÔNG TAI

BX-003

20.400.000

BÔNG TAI

BX-004

20.300.000

NHẪN NỮ

NX-020

31.400.000

NHẪN NỮ

NX-021

44.650.000

MẶT DÂY CHUYỀN

M142B

107.550.000

MẶT DÂY CHUYỀN

M142A

97.450.000

VÒNG TAY

V346B

72.750.000

NHẪN NỮ

N718C

30.300.000

NHẪN NAM

N656

27.350.000

NHẪN NỮ

N164

38.100.000