Thông Tin Chính Sách Thu Đổi

  • Kim Cương & Nữ Trang Kim Cương:
LoạiĐổiThu
Kim Cương (hột chủ)Giảm 4% so với giá trị tại thời điểmGiảm 8% so với giá trị tại thời điểm
Nữ Trang Kim CuơngGiảm 20% so với giá trị trên giấy tờGiảm 25% so với giá trị trên giấy tờ

*Lưu ý: Xin quý khách giữ giấy giám định & hoá đơn để dễ mua bán hoặc trao đổi

  • Bạch Kim Ý:
LoạiThu
Nữ trang ÝGiá thu mua = Trọng lượng vàng x Giá vàng 18k (73%) tại thời điểm.  

*Lưu ý:

_ Xin quý khách giữ hoá đơn để dễ mua bán hoặc trao đổi

_ Khi quý khách nhận nữ trang, chúng tôi đã giao đúng số lượng và đủ số cân. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm sự sai thiếu và hao mòn về sau